Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent naukowy (post-doc) w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza konkurs na
stanowisko asystenta naukowego (post doc) w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Nazwa stanowiska: Post-doc (asystent naukowy)

Wymagania:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna:

 • Posiadać stopień doktora nauk biologicznych w dziedzinie nauk biologicznych nie dłużej niż 7 lat (okres ten może zostać przedłużony o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko/dzieci). Dopuszcza się przedstawienie oświadczenia kandydata o uzyskaniu tego stopnia po terminie składania zgłoszeń, ale przed podjęciem pracy.
 • Posiadać udokumentowane w postaci publikacji naukowych doświadczenie w prowadzeniu badań opartych na modelowaniu matematycznym z wykorzystaniem pakietu R oraz w pracy z aplikacjami GIS-owymi (np. QGis) z wykorzystaniem map rastrowych i wektorowych.
 •  
 • Zdolność swobodnej komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie.
 • Wystąpienia na konferencjach naukowych.
 • Znajomość języka polskiego jest traktowana jako atut, lecz nie jest konieczna.

Opis zadań:

Główny wykonawca w projekcie, którego celem jest opracowanie modeli matematycznych opartych na uczeniu maszynowym, gdzie na podstawie danych klimatycznych, glebowych, topograficznych i socjo-ekonomicznych zidentyfikowane zostaną najważniejsze czynniki mające wpływ na poziom bogactwa gatunkowego roślin naczyniowych w Polsce. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie danych wejściowych do modelowania z wykorzystaniem analiz GIS-owych, przeprowadzenie modelowania z wykorzystaniem środowiska R oraz przygotowaniu publikacji naukowych i raportów.

Typ konkursu: NCN Opus, projekt badawczy: „ Przestrzenne zróżnicowanie bogactwa gatunkowego roślin naczyniowych Polski – wzorce, czynniki sprawcze i przewidywane zmiany”

Termin składania ofert: 03.09.2020

Forma składania ofert: e-mail na adres , w temacie proszę napisać post-doc Opus

Warunki zatrudnienia:

- zatrudnienie w realizacji projektu;
- umowa o pracę na pełnym etacie na czas 12 miesięcy z możliwością przedłużenie o dalsze 24 miesiące. Po pierwszych 12 miesiącach odbędzie się ewaluacja wykonania zadań, która zadecyduje o przedłużeniu umowy.
- przewidywany początek zatrudnienia: październik 2020;
- wynagrodzenie: 10 000 brutto/brutto (ca 7 500 netto) miesięcznie;

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny;
2. życiorys zawodowy;
3. opis doświadczenia naukowego;
4. listę dotychczasowych publikacji z opisem wkładu autorskiego kandydata;
6. kopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora lub oświadczenie o jego uzyskaniu przed terminem podjęcia zatrudnienia;
7. kontakty referencyjne.

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.