Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rozstrzygnięcie konkursu - asystent w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego WPAE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.).

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: asystent (1 etat)

Data ogłoszenia:

Termin składania wniosków:

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Liczba kandydatów: 4

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

             Do procedury konkursowej przystąpiło czworo kandydatów: dr Natalia Fiedziuk, dr Michał Raduła, dr Juliusz Święcki oraz dr Adam Banaszkiewicz. Jeden z kandydatów nie przedstawił zgodnej z wymogami postępowania opinii o dorobku naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym. Kandydatura ta została odrzucona jako niekompletna. Pozostałe kandydatury poddane zostały merytorycznej ocenie. W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja postanowiła rekomendować do zatrudnienia dra Michała Radułę. W ocenie Komisji kandydat ten w najszerszym zakresie spełniał warunki konkursu. Na tle pozostałych uczestników dr M. Raduła legitymuje się najdalej idącą zbieżnością swojego dorobku naukowego z profilem badawczym Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego. Jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu ds. Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z publicznego prawa gospodarczego na uczelni typu akademickiego, w tym także na studiach podyplomowych oraz w języku angielskim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
  • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
  • wykaz publikacji naukowych,
  • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu doktora,
  • co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: publiczne prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

  1. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych. Odpowiedni stopień biegłości językowej może być potwierdzony oświadczeniem kandydata o prowadzeniu takich zajęć w przeszłości, certyfikatem potwierdzającym biegłość językową minimum na poziomie C1 lub równoważnym lub autorstwem artykułów w języku angielskim opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W razie niemożności udokumentowania znajomości języka angielskiego w powyższy sposób, kandydat składa oświadczenie o gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim.  
  2. Kandydat powinien legitymować się stopniem doktora nauk prawnych, preferowany jest doktorat z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Powinien specjalizować się w zakresie publicznego prawa gospodarczego oraz posiadać dorobek naukowy w tym zakresie. Kandydat powinien również posiadać dorobek naukowy związany z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz systemu ochrony zdrowia. Powinien posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej w formie wykładówi ćwiczeń w dziedzinie publicznego prawa gospodarczego, w tym także w zakresie prawa zamówień publicznych. Niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne zdobyte w ramach prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych, a także doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zawodów prawniczych (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik). Cenione będzie również odbycie stażu zagranicznego, obcojęzyczne publikacje,a także znajomość drugiego języka obcego.Preferowana jest znajomość jednego z języków iberoromańskich.

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – prof. dr hab. Tadeusz Kocowski, mail: tadeusz.kocowski@uwr.edu.pl.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres: do dnia 31.08.2020 r.  (wpisując temat wiadomości: Asystent  ZPPG.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2020 r.

Proszę dopisać na podaniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.