Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w zespole koreanistycznym w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 

ogłasza

 

KONKURS

 

na stanowisko asystenta

w zespole koreanistycznym

w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

na Wydziale Filologicznym

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668).

 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2020 r. Zatrudnienie na czas określony.

 

 

I.                          Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 

 1. posiadanie tytułu magistra w zakresie filologii koreańskiej lub pokrewnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych;
 2. co najmniej dobra znajomość języka koreańskiego;
 3. wykazanie uzdolnień i zamiłowania do pracy dydaktycznej i naukowej;
 4. doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka koreańskiego na poziomie akademickim;
 5. znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na komunikację w środowisku akademickim.

 

 1. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 5. odpis dyplomu magistra;
 6. świadectwo pracy i opinię o pracy z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat pracował poza Uniwersytetem;
 7. wykaz publikacji naukowych, charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
 8. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym  i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej;
 9. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu praktycznej nauki języka koreańskiego dla studentów koreanistyki na studiach I stopnia;
 10. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 11. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

 1. Dokumenty należy złożyć do 28.08.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres   . Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.08.2020 r.*

 

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

 

* Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Dziekan Wydziału Filologicznego