Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2 stanowiska profesora Uniwersytetu Wrocławskiego INE WPAE

Konkurs na dwa stanowiska profesora Uniwersytetu zostaje nierozstrzygnięty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na dwa stanowiska profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

w Instytucie Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.)

         Kandydaci winni złożyć:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy http://www.uni.wroc.pl/sites/default/files/kwestionariusz_zatr_ang.doc ,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 5. wykaz publikacji naukowych,
 6. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub odpis dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie naukowej ekonomia.

SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia, badania naukowe, nauczanie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 • Konkurs adresowany jest do osób posiadających stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia.
 • Legitymowanie się znacznym dorobkiem naukowym w zakresie szeroko rozumianej analizy ekonomicznej.
 • Predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.
 • Wskazane doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe (granty i inne)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych. Odpowiedni stopień biegłości językowej może być potwierdzony oświadczeniem kandydata o prowadzeniu takich zajęć w przeszłości, certyfikatem potwierdzającym biegłość językową minimum na poziomie C2 lub równoważnym albo autorstwem artykułów w języku angielskim opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 
 • W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Szczegółowych informacji udziela prof. Witold Kwaśnicki, mail: witold.kwasnicki@uwr.edu.pl

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:  do 06.09.2020 r. wpisując temat wiadomości: Profesor INE.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2020 r.

Proszę dopisać na podaniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).