Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej - kopia - kopia

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego

 w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1. 10. 2020 r.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii polskiej,
 2. znajomość języka polskiego na poziomie mowy ojczystej,
 3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć z językoznawstwa w zakresie języka polskiego na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim,
 4. udokumentowane publikacjami zainteresowania badawcze w zakresie językoznawstwa,
 5. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę kryteria, związane z profilem badawczym i potrzebami Zakładu Współczesnego Języka Polskiego: praktyczna znajomość polskiego języka migowego, doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zakresie języka komunikacji publicznej, w szczególności języka urzędowego.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2.  życiorys,
 3.  kwestionariusz osobowy,
 4.  autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki i dydaktyki,
 5. dyplom magistra,
 6. spis publikacji
 7. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej,
 8. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,
 9. autorski konspekt zajęć (konwersatorium 30 godzin) z gramatyki opisowej języka polskiego lub stylistyki/ kultury języka dla studentów filologii polskiej,
 10. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifp@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

Termin składania dokumentów upływa 28.08.2020  r. o  godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.08.2020 r. *

* Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

 

Dziekan Wydziału Filologicznego