Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rozstrzygnięcie konkursu - adiunkt w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie WPAE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

 

Instytucja zatrudniająca: Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt (1 etat)

Data ogłoszenia:

Termin składania wniosków:

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Liczba kandydatów: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

             Do konkursu przystąpił jedna kandydatka - dr Katarzyna Grott. Kandydatka spełniła formalne wymogi postępowania konkursowego, a Jej dorobek poddany został merytorycznej ocenie. Komisja stwierdziła, że dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny dr Katarzyny Grott spełnia wszystkie wymogi postawione w konkursie i postanowiła rekomendować jej kandydaturę. Kandydatka dysponuje bogatym doświadczeniem badawczym i dydaktycznym zakresowo w pełni pokrywającym się z oczekiwaniami Katedry - w tym również w prowadzeniu zajęć w języku niemieckim. Wcześniej była już zatrudniona w Katedrze i cieszyła się wzorcową opinią wśród studentów. Ma poważnie zaawansowaną rozprawę habilitacyjną. 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

            Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: kryminologia, kryminalistyka, nauki o bezpieczeństwie, nauki policyjne

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych. Odpowiedni stopień biegłości językowej może być potwierdzony oświadczeniem kandydata o prowadzeniu takich zajęć w przeszłości, certyfikatem potwierdzającym biegłość językową minimum na poziomie C1 lub równoważnym lub autorstwem artykułów w języku angielskim opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W razie niemożności udokumentowania znajomości języka angielskiego w powyższy sposób, kandydat składa oświadczenie o gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim.  
 2. Płynna znajomość języka polskiego i niemieckiego.
 3. Dyplom studiów prawniczych magisterskich/ doktoranckich.
 4. Udokumentowane doświadczenie w działalności dydaktycznej w zakresie: kryminologii, kryminalistyki, nauk o bezpieczeństwie, nauk policyjnych.
 5. Dorobek kandydata powinien korespondować z w/w specjalnościami, w szczególności wymagany jest dorobek naukowy w dziedzinie kryminologii, kryminalistyki, nauk o bezpieczeństwie, nauk policyjnych, udokumentowany publikacjami oraz tematyką rozprawy doktorskiej kandydata w języku polskim lub angielskim.
 6. Oczekuje się doświadczenia zawodowego (co najmniej 5 lat) związanego z pracą w polskim wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura), potwierdzonego stosownymi dokumentami.
 7. Oczekuje się zaangażowania w działalność organizacyjną, dydaktyczną i naukową jednostki i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.

 Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – prof. dr hab. Maciej Szostak, mail: maciej.szostak@uwr.edu.pl  

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres: do dnia 27.08.2020 r., wpisując temat wiadomości: Adiunkt KKNB.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszenio złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2020 r.

Proszę dopisać na podaniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).