Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668).

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych;
2. dorobek naukowy w zakresie medioznawstwa lub filmoznawstwa lub socjologii lub  historii, względnie w zakresach pokrewnych;
3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia zajęć w języku angielskim na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim;
4. międzynarodowe doświadczenie naukowe;
5. doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
7. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Sztuk Audiowizualnych: publikacje w językach kongresowych; realizowanie projektów badawczych związanych z historią i teorią kina, sztukami wizualnymi, historią najnowszą.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy;
4. kopię dyplomu doktorskiego,
5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;
6. spis publikacji naukowych;
7. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;
8. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu medioznawstwa, filmoznawstwa lub zakresów pokrewnych dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich;
9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.
III. Dokumenty należy złożyć  do 27.08.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 15, 50–383 Wrocław.
IV. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres: sekretariat.idks@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany przez komisję kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.
V. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.08.2020 r. *.
VI. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Dziekan Wydziału Filologicznego