Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2020 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668).

 

 1. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra;

 2. dorobek naukowy w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych;

 3. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w języku polskim na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim;

 4. znajomość języka angielskiego;

 5. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Dziennikarstwa: zainteresowania badawcze związane ze współczesnym językiem, mediami, analizą dyskursu.

 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

 2. życiorys;

 3. kwestionariusz osobowy;

 4. kopię dyplomu magisterskiego;

 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;

 6. spis publikacji naukowych;

 7. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;

 8. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu medioznawstwa, komunikacji społecznej lub zakresów pokrewnych dla studentów trzeciego roku studiów licencjackich;

 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;

 10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

 1. Dokumenty należy złożyć do 27.08.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 15, 50–383 Wrocław.

 2. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres: sekretariat.idks@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany przez komisję kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.08.2020 r. *.

 4. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

 

Dziekan Wydziału Filologicznego