Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rozstrzygnięcie konkursu - asystent w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego IPC WPAE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.).

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

Stanowisko: asystent (1 etat)

Data ogłoszenia:

Termin składania wniosków:

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Liczba kandydatów: 5

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

             Do procedury konkursowej przystąpiło pięcioro kandydatów: mgr Olga Ceran, dr Mirosław Dela, mgr Agnieszka Kwiecień-Madej, dr Adam Banaszkiewicz  i dr Aleksei Volos. Jeden z kandydatów nie przedstawił zgodnej z wymogami postępowania konkursowego opinii o dorobku naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym. Kandydatura ta została odrzucona jako niekompletna. Pozostałe kandydatury poddane zostały merytorycznej ocenie. W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja postanowiła rekomendować do zatrudnienia mgr Agnieszkę Kwiecień-Madej. W ocenie Komisji kandydatka ta, na tle pozostałych, spełnia warunki konkursu w najwyższym stopniu. A. Kwiecień-Madej obroniła rozprawę doktorską z zakresu prawa rodzinnego i oczekuje obecnie na nadanie Jej stopnia naukowego doktora. Ogłosiła kilka specjalistycznych publikacji naukowych z dziedziny prawa cywilnego. Była zatrudniona w jednostce przez trzy lata na stanowisku wykładowcy, co daje Jej bogate doświadczenie dydaktyczne.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych,  dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji  i popularyzacji nauki
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra,
 • co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową, posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata.

Słowa kluczowe: prawo cywilne, prawo rodzinne

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Tytuł zawodowy magistra prawa
 2. Biegła znajomość języka polskiego
 3. Znajomość polskiego systemu prawnego
 4. Doświadczenie w nauczaniu prawa cywilnego na magisterskich studiach prawniczych
 5. Publikacje naukowe w zakresie materialnego prawa cywilnego
 6. Preferowani będą kandydaci:
  • Mający osiągnięcia naukowe w specjalności Prawo rodzinne
  • Znający język angielski w stopniu pozwalającym na prowadzenie w tym języku zajęć dydaktycznych i pisanie prac naukowych (znajomość potwierdzona odpowiednim certyfikatem albo oświadczeniem kandydata o przygotowaniu do prowadzenia zajęć po angielsku bądź ich prowadzeniu w przeszłości).

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – prof. dr hab. Piotr Machnikowski, mail: piotr.machnikowski@uwr.edu.pl

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:   do dnia 31.08.2020 r., wpisując temat wiadomości: Asystent ZPCPMP.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.10.2020 r.

Proszę dopisać na podaniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.