Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rozstrzygnięcie konkursu - adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego IPC WPAE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.).

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

Stanowisko: adiunkt (1 etat)

Data ogłoszenia:

Termin składania wniosków:

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Liczba kandydatów: 3

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

             Do procedury konkursowej przystąpiło troje kandydatów: dr Tomasz Tomczak, dr Mirosława Dela oraz dr Kacper Wosiak. Wszyscy spełnili wymogi formalne ubiegania się o stanowisko adiunkta, a ich kandydatury poddane zostały merytorycznej ocenie. W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja postanowiła rekomendować do zatrudnienia dra Kacpra Wosiaka uznając, że Kandydat ten w najszerszym zakresie spełnia wymagania konkursu. Jego zainteresowania naukowe - obejmujące zagadnienia prawa spółek - są w całości, i na tle innych kandydatów, w najdalej idącym stopniu zbieżne z profilem badawczym Zakładu. Rozprawa doktorska K. Wosiaka została jednomyślnie wyróżniona. Ma doświadczenie dydaktyczne z przedmiotów prowadzonych przez Zakład, w tym również w języku angielskim. Jego zajęcia są wysoko oceniane przez studentów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytutu Prawa Cywilnego

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 ze zm.). 

            Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: prawo handlowe, prawo spółek, akcje, udziały.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych. Odpowiedni stopień biegłości językowej może być potwierdzony oświadczeniem kandydata o prowadzeniu takich zajęć w przeszłości, certyfikatem potwierdzającym biegłość językową minimum na poziomie C2 lub równoważnym albo autorstwem artykułów w języku angielskim opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 
 2. Biegła znajomość języka polskiego.
 3. Posiadanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie prawo.
 4. Zainteresowania badawcze oraz dorobek naukowy z zakresu prawa prywatnego gospodarczego (handlowego), w szczególności w obszarze problematyki prawa spółek w tym kapitału zakładowego, akcji, udziałów.
 5. Doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu prawa prywatnego gospodarczego (handlowego) na poziomie uniwersyteckim co najmniej 2-letnie, w tym również doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w języku angielskim na poziomie uniwersyteckim.
 6. Gotowość do podjęcia pracy na Uniwersytecie Wrocławskim jako podstawowym miejscu pracy.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – dr hab. Marek Leśniak, adres email: marek.lesniak@uwr.edu.pl. 

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:   

do dnia 23.08.2020 r. wpisując temat wiadomości: Adiunkt ZPGH.

 

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2020 r.

Proszę dopisać na podaniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).