Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rostrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki

Stanowisko: starszy wykładowca

Data ogłoszenia: 27-05-2020

Termin składania wniosków: 24-06-2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 01-07-2020

Liczba kandydatów: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:
Dr Honorata Czajkowska posiada stopień doktora nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika, uzyskany w 2014 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
W swoim dorobku naukowym posiada 16 publikacji naukowych (13 rozdziałów w monografiach wieloautorskich, 2 artykuły naukowe, 1 hasło encyklopedyczne, 1 publikacja w materiałach pokonferencyjnych). Publikacje tę w zdecydowanej większości dotyczą kurateli sadowej oraz wsparcia społecznego. Aktywnie uczestniczyła w 13 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, na których prezentowała problematykę kurateli sadowej, wsparcia społecznego nieletnich oraz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
W latach 2009-2010 dr Honorata Czajkowska była współrealizatorem projektu Niebieski  Krąg (2009-2010), finansowanym ze środków Unii Europejskiej, nadzorowany i realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Akson.
W latach 2016-2017 była uczestnikiem projektu realizowanego przez Fundację In Posterum Integracja przez inspiracje, finansowanym z funduszy europejskich.
W 2019 r. została powołana w skład 4-osobowego zespołu polskich ekspertów tworzących międzynarodową grupę specjalistów z 10 państw europejskich (Albania, Belgia, Czechy, Estonia, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Irlandia oraz Szkocja), którzy ewaluują realizację międzynarodowego 4-letniego projektu w zakresie sprawiedliwości naprawczej – Restorative Justice – Strategies for Change. W 2019 r., na mocy Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 2073/19, została powołana w skład Wrocławskiego Zespołu ds. Sprawiedliwości Naprawczej. Ponadto w ramach Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS realizuje projekty zorientowane na wyrównywanie szans młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu czy włączaniu nieletnich w kulturę.
Aktualnie uczestniczy w realizacji projektu Systemowe wdrożenie dialogu motywacyjnego jako narzędzia pracy kuratorów sądowych okręgu wrocławskiego, realizowanym przez Polski Instytut Dialogu Motywującego.
Dr Honorata Czajkowska odbyła wizyty studyjne w Hiszpanii (2016), i w Niemczech (2017), w ramach których doskonaliła kompetencje w zakresie form pracy z rodzinami imigrantów.
Swoje kompetencje zawodowe doskonaliła także w ramach licznych szkoleń trenerskich - Trening Umiejętności Społecznych, Trening Kontroli Złości, Wnioskowanie Moralne, Trening Empatii, co skutkowało uzyskaniem międzynarodowych kwalifikacji trenerskich do pracy z rodzinami, grupami i w kontaktach indywidualnych.
Była także organizatorką wielu debat środowiskowych w zakresie – mediacji, sprawiedliwości naprawczej, wsparcia społecznego oraz partycypacji społecznej.
Dr Honorata Czajkowska posiada doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych – na kierunku pedagogika realizowała zajęcia z przedmiotów: Pedagogika opiekuńcza, Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej, Interwencja socjalna, Metodyka pracy wychowawczej z grupą oraz Warsztaty socjoterapii. Poziom realizowanych zajęć znalazł odzwierciedlenie w studenckiej ewaluacji – za rok akademicki 2018-2019 – 4.6, za rok akademicki 2019-2020 (sem. zimowy) - 4,71.
Dr Honorata Czajkowska jest zawodowym kuratorem sądowym. Biegle włada językiem angielskim.
Rekomendacji dr. H.Czajkowskiej, do zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w ZEMiBnWS, udzieliła dr hab. Irena Mudrecka prof. UO
Dr H.Czajkowska była zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w ZEMiBnWS w okresie 01.10.2018 – 30.09.2020.
Uzyskała także pozytywną ocenę Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników.