Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Biochemii Genetycznej

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta – Stypendysty do Zakładu Biochemii Genetycznej w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM  BIS pt. „Ustalenie roli poliamin w interakcjach lnu z grzybami z rodzaju Fusarium” kierowanego przez dr hab. Annę Kulmę.

Wymagania:

Stypendium przeznaczone jest dla uczestnika szkoły doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającego kształcenie w szkole doktorskiej w dniu 1 października 2020 r.

 

Osoba przystępująca do konkursu nie może posiadać stopnia doktora ani być obecnie uczestnikiem szkoły doktorskiej oraz powinna mieć:

1) ukończone studia magisterskie w obszarze biotechnologii/biochemii/biologii molekularnej/biologii lub pokrewnych,

2) zainteresowania naukowe związane z biochemią i fizjologią roślin,

3) znajomość języka angielskiego, umożliwiającą wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji,

4) doświadczenie w pracy eksperymentalnej i planowaniu eksperymentów,

5) silną motywację do pracy naukowej, wykazywać  zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, być kreatywnym w rozwiązywaniu problemów, samodzielnym oraz potrafić pracować w zespole.

Mile widziana będzie znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej umiejętność przygotowywania konstrukcji genowych, analizy ekspresji genów, transformacji roślin i roślinnych kultur tkankowych, metod mikroskopowych oraz analiz chromatograficznych oraz znajomość tematyki projektu w tym szczególnie dróg przekazywania sygnałów w roślinie w warunkach stresowych i udziale związków niskocząsteczkowych w odpowiedzi na stres.

Kandydat oceniany będzie przede wszystkim pod kątem kompetencji do realizacji zadań określonych w projekcie zgodnie z regulaminem NCN przyznawania stypendium doktorskich w ramach projektów PRELUDIUM BIS

Opis zadań:

Stypendysta będzie głównym wykonawcą projektu „Ustalenie roli poliamin w interakcjach lnu z grzybami z rodzaju Fusarium” którego celem jest określenie czy poliaminy pełnia rolę ochronną w infekcji lnu grzybami Fusarium oxysporum i Fusarium culmorum czy też ich zwiększona synteza jest wynikiem przekierowania metabolizmu rośliny przez infekujące  grzyby w kierunku ich potrzeb. Projekt zakłada uzyskanie roślin transgenicznych z obniżonym oraz podwyższonym poziomem poliamin, zbadanie wypływu transformacji na ekspresję genów oraz metabolom roślin a ostatecznie zbadanie oceny wpływu transformacji na progresję infekcji.

W trakcie realizacji pracy doktorskiej będą wykorzystywane m.in. następujące metody:  przygotowanie konstrukcji genowych, przejściowa i stała transformacja roślin, hodowla roślin w kulturach tkankowych, analiza ekspresji genów technika qRT-PCR, oznaczanie metabolitów metodami chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas, barwienia histochemiczne roślin i obserwacje mikroskopowe(mikroskopia świetlna i fluorescencyjna), oznaczenia chemiczne komponentów ściany komórkowej, oznaczanie tlenku azotu i wolnych rodników.

Zakres obowiązków:

   1. Realizacja zadań projektu.

2. Analiza danych i przygotowanie manuskryptów do publikacji oraz wystąpienia konferencyjne.

3. Wystąpienie z wnioskiem do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o finansowanie stażu zagranicznego w University of West England, Bristol, Wielka Brytania trwającego 6 miesięcy, a po uzyskaniu jego finansowania realizacja tego stażu w trakcie trwania projektu Preludium Bis.

4. Przygotowanie rozprawy doktorskiej z kierownikiem projektu jako jej promotorem. Zgodnie z regulaminem konkursu projekt musi zakończyć się uzyskaniem  stopnia  naukowego  doktora w  terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

 Warunki zatrudnienia:

Kandydat będzie studentem Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (o ile spełni warunki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej) i będzie zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach Szkoły oraz do realizacji dydaktyki w wymiarze określonym przez statut Szkoły. Informacje o rekrutacji: https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/kandydaci/Rekrutacja-szko%C5%82a-doktorska

Doktorant będzie otrzymywał stypendium doktoranckie w całości ze środków Narodowego Centrum Nauki, tj. z budżetu przewidzianego w projekcie na wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem konkursu w wysokości:

• 5000 zł/m-c brutto brutto do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

• 6000 zł/m-c brutto brutto po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie pokryte zostaną koszty składek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek doktoranta - koszty ubezpieczenia chorobowego. (art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730))

 

Termin przyznania stypendium: 1.10.2020 – 30.09.2024

 

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych,  uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej i  uzasadnienie wyboru tematu  projektu oraz wykazanie posiadanych kompetencji niezbędnych do realizacji projektu.

2. Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, , udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, wolontariaty, popularyzacja nauki, uzyskane nagrody i wyróżnienia), listę publikacji.

3. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu  oraz oświadczenie o planowanym terminie obrony przed rekrutacją do Szkoły Doktorskiej.

4. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

5. Pliki z pracą magisterską ( i licencjacką jeśli występuje) oraz publikacjami i preprintami (jeśli istnieją).

6. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który może wydać opinię na temat kandydata/ki.

7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm)

8. Dane umożliwiające kontakt z kandydatem/ką

 

Powyższe dokumenty należy nadesłać w terminie do 16 sierpnia 2020 r., elektronicznie na adres: anna.kulma@uwr.edu.pl

Wybrani Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub w formie zdalnej).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 sierpnia 2020 r.

 

Zapytania proszę kierować na adres kierownika projektu  anna.kulma@uwr.edu.pl

 

Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;

   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;

   Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

   Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

   Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów  prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).