Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Profesor w Zakładzie Chemii Fizycznej

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Chemii Fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku ( Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) „Prawo o szkolnictwie wyższym" i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • Posiadać  stopień doktora habilitowanego w zakresie chemii.
 • Posiadać doświadczenie i osiągnięcia badawcze (potwierdzone publikacjami) w obszarze chemii fizycznej, w szczególności zastosowania metod elektrochemicznych.
 • Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej w obszarze chemii fizycznej.
 • Posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność przygotowania projektu badawczego
 • Doświadczenie we współpracy naukowej krajowej i zagranicznej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Życiorys naukowy
 • Wykaz publikacji naukowych (z aktualnymi IF i liczbą cytowań)
 • Krótkie omówienie planów badawczych na okres 3 lat
 • Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego

 

W podaniu proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej na adres: do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się 27 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.