Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego IGRR - 2 etaty

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późniejszymi zmianami) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zatrudnienie od 1 października 2020 roku.

Liczba etatów: 2

Słowa kluczowe: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, rozwój regionalny

Stanowisko przeznaczone jest dla osoby z wykształceniem wyższym w zakresie geografii społeczno–ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury lub gospodarki nieruchomościami; posiadającej stopień doktora.

 

Warunki jakie winni spełniać kandydaci :

 

 1. doświadczenie dydaktyczne w zakresie zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, rozwojem regionalnym,
 2. publikacje naukowe z zakresu: gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego, rewitalizacji,
 3. czynny udział w konferencjach naukowych,
 4. dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim i polskim,
 5. udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, stażach projektach z zakresu geografii społeczno–ekonomicznej i gospodarki przestrzennej,
 6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows, MS Office)
 7. umiejętność obsługi i wykorzystania oprogramowania GIS (Geograficzne Systemy Informacji),
 8. mile widziana znajomość oprogramowania statystycznego (np. Statistica, IBM SPSS itp.)
 9. predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych i zajęć terenowych
 10. inne formy aktywności naukowej, zawodowej oraz aplikacyjnej (stypendia, nagrody).

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej,
 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

Dokumenty proszę przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres wpisując temat wiadomości Adiunkt ZZP. Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Termin zgłoszeń upływa 13 sierpnia 2020 roku o godz. 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 18 września 2020 roku.

 

                                                                                                                        

                                                    Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof.UWr

      

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.