Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późniejszymi zmianami) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zatrudnienie od 1 października 2020 roku.

Słowa kluczowe: geografia, meteorologia, fizyka atmosfery, GIS, aerozol atmosferyczny

Stanowisko przeznaczone jest dla osoby posiadającej stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geofizyki lub geografii, ewentualnie doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.

 

Warunki jakie winni spełniać kandydaci :

 

 1. doświadczenie w kierowaniu, kształtowaniu i realizacji badań pomiarowych i terenowych, w szczególności w zakresie meteorologii i aerozolu atmosferycznego,
 2. doświadczenie w interpretacji danych pomiarowych w zakresie meteorologii, procesów klimatotwórczych i aerozolu atmosferycznego,
 3. autorstwo publikacji w czasopismach z listy JCR, w tym jako pierwszy lub jedyny autor,
 4. doświadczenie w prowadzeniu projektów naukowych finansowanych przez NCN lub inne, odpowiednie instytucje,
 5. dobra znajomość języka angielskiego,
 6. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 7. odbyte za granicą wizyty studyjne/staże naukowe,
 8. doświadczenie dydaktyczne w zakresie meteorologii/klimatologii lub fizyki atmosfery

 

Dodatkowymi atutami będą:

 1. znajomość metod modelowania procesów atmosferycznych,
 2. znajomość metod GIS, przetwarzania obrazów satelitarnych, lotniczych i wizualizacji danych
 3. certyfikowane umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej,
 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

Dokumenty proszę przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres wpisując temat wiadomości Adiunkt ZKiOA. Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Termin zgłoszeń upływa 13 sierpnia 2020 roku o godz. 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 18 września 2020 roku.

 

                                                                                                                      

                                                    Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof.UWr     

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.