Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii IGRR

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późniejszymi zmianami) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zatrudnienie od 1 października 2020 roku.

Słowa kluczowe: geoinformatyka, GIS, kartografia, geografia

Stanowisko przeznaczone jest dla osoby posiadającej wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra. Preferowane kierunki ukończonych studiów: geografia, geodezja i kartografia, matematyka, informatyka.

 

Warunki jakie winni spełniać kandydaci :

 

 1. dorobek naukowy poświadczony publikacjami naukowymi, mile widziany w zakresie geoinformatyki, modelowania przestrzennego, systemów informacji geograficznej, zastosowań bezzałogowych statków powietrznych w naukach geograficznych itp.,
 2. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej,
 3. umiejętność prowadzenia analiz przestrzennych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej oraz umiejętność tworzenia map,
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym systemu informacji geograficznej ArcGIS,
 5. umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej,
 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia tytułu zawodowego magistra.

 

Dokumenty proszę przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres wpisując temat wiadomości Asystent ZGiK. Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Termin zgłoszeń upływa 13 sierpnia 2020 roku o godz. 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 18 września 2020 roku.

 

                                                                                                                         

                                                    Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof.UWr     

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.