Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późniejszymi zmianami) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zatrudnienie od 1 października 2020 roku.

Słowa kluczowe: geografia, dydaktyka geografii, pedagogika

Stanowisko przeznaczone jest dla osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra geografii. Preferowane wykształcenie uzupełniające i podwyższające kwalifikacje.

 

Warunki jakie winni spełniać kandydaci :

 

 1. doświadczenie pedagogiczne z zakresu nauczania geografii – preferowany stopień nauczyciela dyplomowanego,
 2. udokumentowana praca z uczniami obejmująca przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych (ze wskazanymi sukcesami uczniów), indywidualny tok nauczania, prowadzenie kół zainteresowań itp.,
 3. współpraca dydaktyczna ze szkołami wyższymi,
 4. mile widziane doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim,
 5. mile widziane publikacje naukowe z zakresu geografii lub dydaktyki geografii,
 6. znajomość języka angielskiego,
 7. znajomość obsługi komputera,
 8. zdolności organizacyjne i umiejętności interpersonalne.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej
 7. krótkie omówienie planów dydaktycznych i badawczych na okres 3 lat
 8. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia tytułu zawodowego magistra.

 

Dokumenty proszę przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres wpisując temat wiadomości STARSZY WYKŁADOWCA. Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Termin zgłoszeń upływa 13 sierpnia 2020 roku o godz. 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 18 września 2020 roku.

                          

                                                                                               

                                                    Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof.UWr    

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.