Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Patologii Komórki

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta – Stypendysty do Zakładu Patologii Komórki w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS- NZ pt. „Ustalenie roli obecnej w przestrzeni pozakomórkowej kinazy zależnej od integryn (ILK) w adhezji, migracji/inwazji oraz proliferacji komórek czerniaka””, kierowanego przez dr hab. Antoninę Mazur.

Wymagania:

Wymagania względem Kandydatki/Kandydata:

1) ukończone studia magisterskie w obszarze biotechnologii/biochemii/biologii molekularnej/biologii lub pokrewnym;

2) zainteresowania naukowe związane z biologią komórki nowotworowej, przekazywaniem sygnału, adhezją i migracją komórek;

3) mile widziana będzie znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej;

4) doświadczenie w pracy eksperymentalnej, preferowani będą Kandydaci z doświadczeniem w badaniach z zastosowaniem hodowli komórek zwierzęcych;

5) biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji;

6) autentyczne zainteresowanie nauką, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność;

7) Kandydatka/Kandydat w momencie przystępowania do konkursu nie może posiadać stopnia naukowego doktora i nie może być uczestnikiem szkoły doktorskiej;

8) Kandydatka/Kandydat, przystępując do konkursu, musi być świadoma/świadomy, że zgodnie z założeniami grantu Preludium Bis 1 będzie zobowiązana/zobowiązany do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Opis zadań:

Praca doktorska będzie realizowana w ramach projektu pt.: „Ustalenie roli obecnej w przestrzeni pozakomórkowej kinazy zależnej od integryn (ILK) w adhezji, migracji/inwazji oraz proliferacji komórek czerniaka”, kierowanego przez dr hab. Antoninę Mazur.

Badania będą polegały na ustaleniu roli wydzielanego przez komórki czerniaka białka ILK ze szczególnym uwzględnieniem zdolności komórek do tworzenia ognisk adhezyjnych (ang. focal adhesions, FAs) oraz retikularnych (ang. reticular adhesions, RAs). Praca będzie opierała się m. in. na komórkach pozbawionych ekspresji genu kodującego białko ILK uzyskanych dzięki technice CRISPR/Cas9(D10A). W trakcie realizacji pracy doktorskiej następujące techniki i metody będą wykorzystywane: hodowle komórkowe, wytwarzanie rekombinowanego białka, chromatografia powinowactwa, spektrometria masowa, qRT-PCR, Western blotting, barwienia immunocytochemiczne, zaawansowana mikroskopia oparta na fluorescencji (mikroskopia konfokalna oraz wysokorozdzielcza, TIRF, STORM), techniki biologii molekularnej, testy migracji, inwazji, proliferacji oraz adhezji. Dodatkowo internalizacja białek lokalizujących się na powierzchni komórek będzie badana. Apoptoza komórek będzie również oceniania.

Od Doktorantki/Doktoranta będzie wymagana analiza danych oraz przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych.

Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS – NZ

Termin składania ofert: 03. sierpnia 2020, 10:00

Forma składania ofert: elektronicznie na adres - antonina.mazur@uwr.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Doktorant będzie otrzymywał stypendium doktoranckie w całości ze środków Narodowego Centrum Nauki, tj. z budżetu przewidzianego w Projekcie na wynagrodzenie Doktoranta wynoszącego 5000 zł/m-c (brutto brutto, do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej) oraz 6000 zł (brutto brutto, po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej), na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych. Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty składek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego. Stypendium będzie wypłacane przez 48 miesięcy, począwszy od 01.10.2020.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

1. Podanie skierowane do kierowniczki projektu: dr hab. Antoniny Mazur, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Patologii Komórki, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław;

2. CV;

3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych;

4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

5. Dane kontaktowe;

6. Certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (nie dotyczy Kandydatów, którzy zdali egzamin kończący kurs na tym poziomie w toku studiów);

7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Warunki przetwarzania danych osobowych można uzyskać, pisząc na adres: .

Powyższe dokumenty należy nadesłać w terminie do 03.08.2020 r. do godziny 10.00 elektronicznie na adres: . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 7. sierpnia 2020r. do godz. 16.00. Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną. Oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem NCN. Zgodnie z regulaminem programu PRELUDIUM BIS 1 warunkiem rozpoczęcia pracy w projekcie jest pozytywny wynik rekrutacji do szkoły doktorskiej UWr.

Pytania proszę kierować na adres e-mailowy kierowniczki projektu – .