Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 konkurs nr 2/POKL/4.1.1/2010

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za złożenie listów intencyjnych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Założeniami projektu są:

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI W PROCESIE KSZTAŁCENIA – działanie realizowane przy ścisłym udziale Partnerów – potencjalnych pracodawców.

ORGANIZACJA STAŻY dla  studentów i absolwentów wszystkich wydziałów UWr.

Celem stażu będzie umożliwienie studentom i absolwentom UWr zdobycia praktycznych umiejętności i dośw. w firmach, co będzie atutem na rynku pracy.

POWOŁANIE ZESPOłU RBOCZEGO skŁADAJĄCEGO SIĘ z  przedstawicieli UWr  przedstawicieli firm partnerskich, który opracuje system (narzędzie) gromadzenia przez Uczelnię informacji od pracodawców nt. poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców.

DEFINIOWANIE ZAKRESU TEMATYCZNEGO STUDIÓW.

Warunkiem przystąpienia do partnerstwa BYŁa DEKLARACJA PRZYJĘCIA STAŻYSTÓW NA STAŻE  ORAZ dostarczenie załączników do składanego wniosku, mianowicie:

dokumenty określające sytuację finansową :

bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sporządzających powyższe

dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości) za ostatni zamknięty rok obrotowy,

lub

uproszczone sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku

beneficjentów nie sporządzających sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok

obrotowy, zgodnie z zakresem ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

Dla podmiotów prowadzących działalność poniżej jednego roku, które nie zamykały dotychczas roku obrotowego – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem – przez służby finansowe uczelni (główny księgowy i kwestor lub kanclerz):

a) bilans otwarcia oraz wyciąg z rachunku bankowego (lub w miejsce wyciągu bankowego

inny dokument np. zaświadczenie z banku dotyczące historii rachunku bankowego)

za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

W naborze wybrane zostały do wspołpracy  3 firmy:

AmRest
Armacell
PROXIMA S.A