Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent (post-doc) w projekcie „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers” realizowanym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

I. Konkurs:

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w wymiarze 50% w projekcie „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers” na okres zamknięty od 01.10.2020 do 31.07.2021 r.

2. Osoby zainteresowane proszone są o staranne zapoznanie się z opisem projektu pod adresem: http://www.hist.uni.wroc.pl/PL/index.php/greek-city/project

2. Kalendarz konkursu:

a) termin składania dokumentów: 31.08.2020 r. , godzina 13.00 (liczy się moment dostarczenia dokumentów, a nie ich wysłania)

b) termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2020 r.

c) termin rozpoczęcia świadczenia pracy: 01.10.2020 r.

3. Składanie dokumentów:

a) w wersji papierowej: w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, w kopercie zaadresowanej: prof. Krzysztof Nawotka;

b) w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w formie PDF) na adres: .

II. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie własnych badań naukowych i publikowanie prac o zasięgu międzynarodowym, w tym zwłaszcza:

a) opublikowanie jednego do dwóch artykułów w znaczących międzynarodowych czasopismach;

2. Uczestnictwo w comiesięcznych seminariach i prezentacja w ich trakcie wyników swoich badań.

3. Uczestnictwo w innych przedsięwzięciach naukowych w zakresie nauk o starożytności przeprowadzanych na Uniwersytecie Wrocławskim.

4. Okazjonalne wykonywanie, na polecenie koordynatora projektu, innych prac na rzecz projektu „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”.

III. Okres zatrudnienia i wynagrodzenie:

1. Okres zatrudnienia: 10 miesięcy: 01.10.2020 r. - 31.07.2021 r.

2. Wynagrodzenie: około 2300,- zł (brutto).

IV. Kandydaci:

1. Wiek nie przekraczający 35 lat do dnia zamknięcia rekrutacji.

2. Stopień naukowy doktora w zakresie historii (temat zrealizowanej rozprawy doktorskiej musi mieścić się w zakresie chronologicznym wyznaczonym przez projekt „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”) uzyskany nie wcześniej niż dwa lata przed dniem zamknięcia rekrutacji - jeśli kandydat uzyskał dwa stopnie doktorskie, pod uwagę brana będzie data uzyskania pierwszego z nich. W konkursie mogą uczestniczyć osoby nie legitymujące się w momencie składania dokumentacji stopniem doktora, o ile przedłożą wystawione przez Dziekana lub Radę Dyscypliny pismo informujące o ukończeniu rozprawy doktorskiej i przewidywanej dacie obrony przed 15.09.2020 r. W wyniku tego postępowania zatrudniona będzie osoba legitymująca się stopniem doktora uzyskanym nie później niż 30.09.2020 r.

V. Dokumentacja: Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty (w formie papierowej i elektronicznej):

1. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

2. Życiorys;

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny pod adresem: https://uni.wroc.pl/sprawy-pracownicze/sprawy-kadrowe/

4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w tym zwłaszcza:

1) Dyplom doktorski w zakresie historii wraz z informacją o temacie zrealizowanej rozprawy doktorskiej mieszczącej się w zakresie chronologicznym wyznaczonym przez projekt „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”. Kandydaci legitymujący się stopniem doktora, ale nie posiadający jeszcze dyplomu doktorskiego proszeni są o przedłożenie stosownego zaświadczenia o uzyskaniu tego stopnia wystawianego przez stosowny wydział lub instytut nadający stopień doktora. Kandydacie nie legitymujący się stopniem doktora przedkładają pismo wystawione przez Dziekana lub Radę Dyscypliny informujące o ukończeniu rozprawy doktorskiej i o przewidywanej dacie obrony przed 15.09.2020 r.;

2) Informację o wykształceniu obejmującą odpis dyplomu magistra w zakresie nauk humanistycznych o specjalności (wyrażonej zakresem pracy magisterskiej) poświęconej starożytności klasycznej oraz, ewentualnie, odpisy dyplomów poświadczających uzyskanie wykształcenia na poziomie co najmniej licencjatu w innych dyscyplinach nauk ściśle związanych z profilem projektu „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”;

3) Informacje o posiadanych kompetencjach badawczych w zakresie nauk o starożytności, w tym zwłaszcza o znajomości języków, w których sporządzone zostały źródła antyczne;

4) Dwie opinie osób posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego (lub równoważny w przypadku pracowników nauki zatrudnionych poza Polską) o dorobku kandydata i jej/jego przydatności do pracy w tym projekcie skierowane,

w formie skanów podpisanych dokumentów, wprost na adres: ;

5) Zaświadczenie o odbyciu staży zagranicznych, w tym zwłaszcza stażu trwającego co najmniej semestr realizowanego w uczelni zagranicznej;

6) Informację o grantach i stypendiach na finansowanie badań naukowych przyznanych w konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, MNiSW projektom, których kandydat był lub jest kierownikiem lub wykonawcą; proszę podać sumę finansowania projektu ze środków publicznych;

7) Wykaz referatów przedstawionych podczas konferencji międzynarodowych;

8) Jednostronicową informację o swoich planach naukowych w perspektywie dwóch i pięciu lat;

9) Jednostronnicowy opis przewidywanego zaangażowania własnego w realizację celów projektu „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers” odnoszący się do celów projektu.

5. Wykaz publikacji naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze międzynarodowym, a w przypadku prac przyjętych do druku, ale jeszcze nie opublikowanych zaświadczenie o ich przyjęciu do druku i tekst publikacji. Proszę o podanie pełnych danych adresowych prac zbiorowych, w których ukazują się publikacje.

6. PDF jednej wybranej przez kandydata publikacji.