Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedłużenie otwartego naboru partnerów

 

 

 

Przedłużenie otwartego naboru partnerów

w celu realizacji projektu

w ramach Poddziałania 4.1.1

„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

I ORGANIZATOR


Uniwersytet Wrocławski


II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres partnerstwa:

W ramach projektu nawiązana zostanie współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania.

W ramach partnerstwa przewiduje się działania dotyczące definiowania zakresu tematycznego kierunków studiów (w tym nowych specjalności).

Projekt przewiduje w ramach partnerstwa organizację płatnych staży w przedsiębiorstwach dla studentów.

 

Niniejszy nabór ma na celu zaproszenie jednostek spoza finansów publicznych do projektu, w szczególności - przedstawicieli środowiska przedsiębiorców, pracodawców  którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wnieśliby wkład merytoryczny istotny dla powodzenia projektu.

   

WARUNKI DOTYCZĄCE NABORU:

Oferty w formie listu intencyjnego powinny zawierać:

informację o chęci przystąpienia do partnerstwa w ramach składanego wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

informacje o możliwości organizacji staży w przedsiębiorstwach

dane kontaktowe firmy

 Podmioty, które zadeklarują chęć przystąpienia jako partner do projektu proszone będą o dostarczenie załączników do składanego wniosku, mianowicie:

dokumenty określające sytuację finansową :

bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sporządzających powyższe

dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości) za ostatni zamknięty rok obrotowy,

lub

uproszczone sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku

beneficjentów nie sporządzających sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok

obrotowy, zgodnie z zakresem ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

 

Dla podmiotów prowadzących działalność poniżej jednego roku, które nie zamykały dotychczas roku obrotowego – kopie poświadczone

za zgodność z oryginałem – przez służby finansowe uczelni (główny księgowy i kwestor

lub kanclerz):

a) bilans otwarcia oraz wyciąg z rachunku bankowego (lub w miejsce wyciągu bankowego

inny dokument np. zaświadczenie z banku dotyczące historii rachunku bankowego)

za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Termin składania ofert:

07.04.2010 r. 

 

Ofertę można złożyć osobiście, drogą mailową lub przesłać pocztą na adres:

Biuro Projektów Zagranicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

e-mail: (wersja zeskanowana, podpisana przez osobę upoważnioną)

Godziny pracy Biura Projektów Zagranicznych: 07:30-15:30. 

 

Rozstrzygnięcie nastąpi po zakończeniu naboru ofert. Informacja podana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria w celu doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i podziału między partnerami oraz kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerskiej.

Organizator dopuszcza zawarcie partnerstwa z więcej niż jednym podmiotem.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.