Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 ?Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Otwarty nabór partnerów

w celu realizacji projektu

w ramach  Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

I ORGANIZATOR
Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej oraz Miastem WrocławII PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres partnerstwa:

W ramach projektu przygotowane zostanie narzędzie wspierające projekty z zakresu B+R. Zaprojektowany i utworzony zostanie system będący interaktywną bazą danych i platformą przepływu informacji pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorstwami. Planuje się również przeprowadzenie intensywnej promocji systemu zarówno wśród środowiska naukowego i akademickiego, jak i przedsiębiorców oraz jego animację do końca trwania okresu finasowania projektu ze środków EFS. W przygotowanym projekcie kluczowe będzie zaangażowanie przedstawicieli wszystkich aktorów procesu komercjalizacji wyników badań. Niniejszy nabór ma na celu zaproszenie jednostek spoza finansów publicznych do projektu, w szczególności -  przedstawicieli środowiska przedsiębiorców, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wnieśliby wkład merytoryczny istotny dla powodzenia projektu.

Partner może realizować jedno z dwóch typów zadań:

Partner I typu:

- pełnienie funkcji doradczej na etapie przygotowania i realizacji projektu;

- udział w spotkaniach Zespołu Zarządzającego Projektem raz na kwartał z głosem doradczym

Partner II typu:

- uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji projektu;

- przygotowanie i obsługa platormy komunikacyjnej i bazy danych przeznaczonej do transferu technologii

Potencjalni Partnerzy:

Parner I typu:

Wszystkie jednostki mające doświadczenie w komercjalizacji wiedzy

Partner II typu:

Wszystkie jednostki  o charakterze non-for-profit, mające doświadczenie w komercjalizacji wiedzy, integrujące środowisko akademickie w zakresie działalności innowacyjnej i komercjalizacji wiedzy.

Zaplecze techniczne umożliwiające realizację projektu.

 

Okres realizacji zadania:
jesień 2010 – jesień 2012

 

III WARUNKI DOTYCZĄCE NABORU:

Oferty powinne zawierać:

1) informacje na temat proponowanego wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe)

2) propozycję działania realizowanego przez Partnera oraz, w przypadku działania o charakterze niedoradczym, przedstawienie szczegółowego budżetu i harmonogramu.

3) doświadczenia w realizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze.


Wymagane dokumenty:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności;
3) aktualny statut podmiotu (jeżeli dotyczy),
4) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
5) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
6) charakterystykę podmiotu z punktu widzenia działalności B+R

7) inne, mogące mieć znaczenie przy wyborze oferty dokumenty.

Przy wyborze partnera oceniane będzie w szczególności, obok kryteriów określonych przez Ustawę o Zasadach Prowadzenia Polityki Rozwoju DzU 227 poz. 1658 z późniejszymi zmianami:

1) prowadzenie działalności na terenie województwa dolnośląskiego

2) znajomość problematyki B+R

3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów B+R

 

Termin składania ofert:

Data 21 dni od ogłoszenia tj.  17.03.2010 r.

Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Biuro Projektów Zagranicznych 

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

pokój 37 na parterze.

Rozstrzygnięcie
naboru nastąpi do 3 dni po zakończeniu naboru ofert. Informacja podana
zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria w celu doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i podziału między partnerami, sposobu zarządzania oraz kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerskiej.

Organizator dopuszcza zawarcie partnerstwa z więcej niż jednym podmiotem.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.