Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt badawczy typu post-doc w Zakładzie Chemii Biologicznej

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego typu post-doc do Zakładu Chemii Biologicznej w ramach projektu NCN - Opus ST nr 2019/33/B/ST4/02428  pt. „Nowe regioselektywne strategie w chemicznej i biochemicznej modyfikacji białek”; kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Artur Krężel.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym z dnia 113 ust. 1, 2 i 3  Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Termin składania ofert: 19 lipca 2020 r.

Od kandydata wymagane są:

 • stopień doktora nauk chemicznych, biologicznych lub pokrewny
 • doświadczenie w syntezie peptydów, nadprodukcji bakteryjnej białek, oczyszczaniu i badaniach biofizycznych/strukturalnych
 • doświadczenie w charakterystyce enzymatycznej
 • znajomość nowoczesnych technik spektroskopowych w tym spektrometrii mas
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami, realizowanymi projektami oraz wystąpieniami konferencyjnymi
 • mile widziane doświadczenie w pracy z metalobiałkami.

Warunki zatrudnienia:

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS NCN nr 2019/33/B/ST4/02428 dotyczącego rozwoju regioselektywnych metod do modyfikacji i funkcjonalizacji białek. Grant jest projektem wysoce interdyscyplinarnym obejmującym zagadnienia biochemii, chemii bionieorganicznej, biotechnologii, biologii molekularnej i strukturalnej.

 • Wynagrodzenie: 10 000 zł brutto/brutto
 • Okres zatrudnienia 24 miesiące

Przykładowe publikacje ZCB: Santoro et al. (2020) Angew. Chem. Int. Ed., 59, 7830; Padjasek et al. (2020) Chemistry, 26, 3297; Kocyła et al. (2018) Chem. Commun. 54, 13539; Drozd et al. (2018) Metallomics 10, 595. Kochańczyk et al. (2016) Sci. Rep. 6, 36346. Park et al. (2017), Nat. Struct. Mol. Biol. 24, 248; Wezynfeld et al. (2016) Angew. Chem. Int. Ed., 55, 8235.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 • podanie skierowane do JM Rektora UWr.
 • życiorys
 • spis publikacji
 • co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • informacje o doświadczeniu w pracy badawczej i zainteresowaniach naukowych

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną i przedstawienie własnych osiągnięć.

Dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: anna.brzoza@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: adiunkt ZCHB w terminie do 19.07.2020 r.

tel. kontaktowy: 71 375 7065

Pytania merytoryczne proszę kierować na adres e-mailowy kierownika projektu- artur.krezel@uwr.edu.pl; tel. kontaktowy: 71 375 27 65

Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań. Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Proszę dopisać na podaniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Informujemy, że:

 • Administratorem zebranych danych osobowych jest ZCB Wydziału Biotechnologii U.Wr., adres: ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław.
 • Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane dalej kraju trzeciego.
 • Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.