Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rozstrzygnięcie konkursu - adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INA WPAE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.).

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

Stanowisko: adiunkt (1 etat);

Data ogłoszenia:

Termin składania wniosków:

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Liczba kandydatów: 7

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

             Do procedury konkursowej przystąpiła siedem osób – dr Małgorzata Kozłowska, dr Adam Banaszkiewicz, dr Jakub Mrożek, dr Martyna Sługocka, dr Andrzej Chajbowicz, dr Elżbieta Kocowska-Siekierka oraz dr Juliusz Święcki. Jeden z kandydatów nie przedstawił zgodnej z wymogami postępowania konkursowego opinii o dorobku naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym. Kandydatura ta została odrzucona jako formalnie niekompletna. Pozostałe kandydatury poddane zostały merytorycznej ocenie.

           W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja postanowiła rekomendować dr Małgorzatę Kozłowską. W ocenie komisji Kandydatka ta jako jedyna spełniała wszystkie warunki konkursu, a jej dorobek naukowy oraz doświadczenia dydaktyczne na poziomie akademickim – w tym również deklaracja gotowości prowadzeniu zajęć w języku angielskim - w pełni wpisują się w oczekiwania Zakładu Prawa Administracyjnego. Kandydatka była wcześniej zatrudniona na zastępstwo i w pełni potwierdziła swoje kompetencje badawcze, dydaktyczne oraz zaangażowanie w powinności organizacyjne Zakładu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

Zakładzie Prawa Administracyjnego

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

            Kandydaci winni złożyć:

  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • życiors
  • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
  • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
  • wykaz publikacji naukowych,
  • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
  • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: Prawo administracyjne, Procedury antykorupcyjne, Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, Prawo kultury fizycznej i turystyki

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

  1. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych. Odpowiedni stopień biegłości językowej może być potwierdzony oświadczeniem kandydata o prowadzeniu takich zajęć w przeszłości, certyfikatem potwierdzającym biegłość językową minimum na poziomie C1 lub równoważnym lub autorstwem artykułów w języku angielskim opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W razie niemożności udokumentowania znajomości języka angielskiego w powyższy sposób, kandydat składa oświadczenie o gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim.  
  2. Kandydat powinien legitymować się stopniem doktora nauk prawnych, preferowany jest doktorat z zakresu prawa administracyjnego. Powinien specjalizować się w zakresie prawa administracyjnego oraz posiadać dorobek naukowy w zakresie prawa administracyjnego. Powinien posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej w formie wykładów, konwersatoriów, warsztatów i ćwiczeń w tym zakresie, a także w zakresie prawa budowlanego, wyznaniowego i kanonicznego, procedur antykorupcyjnych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, prawa kultury fizycznej i turystyki. Niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:   

do dnia 18 lipca 2020 r.  wpisując temat wiadomości: Adiunkt ZAP.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni
o złożenie oryginałów dokumentów.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2020 r.

Proszę dopisać na podaniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).