Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1

Wrocław, dn. 23.02.2010r.

 

Otwarty nabór partnerów

w celu realizacji projektu

w ramach Poddziałania 4.1.1

„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

I ORGANIZATOR


Uniwersytet Wrocławski


II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Cel partnerstwa:

 

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zakres partnerstwa:

 

W ramach projektu nawiązana zostanie współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania.

 

W ramach partnerstwa przewiduje się działania dotyczące definiowania zakresu tematycznego kierunków studiów (w tym nowych kierunków studiów).

 

Projekt przewiduje w ramach partnerstwa organizację staży i

praktyk w przedsiębiorstwach dla studentów.

 

Niniejszy nabór ma na celu zaproszenie jednostek spoza finansów publicznych do projektu, w szczególności - przedstawicieli środowiska przedsiębiorców, pracodawców  którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wnieśliby wkład merytoryczny istotny dla powodzenia projektu.

   

WARUNKI DOTYCZĄCE NABORU:

Oferty w formie listu intencyjnego powinny zawierać:

1) informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu

2) propozycję działania realizowanego przez Partnera

3) informacje o możliwości organizacji staży i praktyk w przedsiębiorstwach

 

Termin składania ofert:

16.03.2010 r. 

 

Ofertę można złożyć osobiście, drogą mailową lub przesłać pocztą na adres:

Biuro Projektów Zagranicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

 

e-mail: magda.bartoszewska@adm.uni.wroc.pl

 

Godziny pracy Biura Projektów Zagranicznych: 07:30-15:30. 

 

Rozstrzygnięcie nastąpi do 3 dni po zakończeniu naboru ofert. Informacja podana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria w celu doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i podziału między partnerami oraz kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerskiej.

Organizator dopuszcza zawarcie partnerstwa z więcej niż jednym podmiotem.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Metryczka
  • opublikowano:
    23-02-2010 15:29
    przez: Magda Bartoszewska
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego