Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt badawczy typu post-doc w Zakładzie Chemii Biologicznej

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego typu post-doc do Zakładu Chemii Biologicznej w ramach projektu NCN - Opus 16 pt. „Wpływ polimorfizmu i metamorfizmu metalotionein na komórkową homeostazę jonów cynku - rola zróżnicowania sekwencyjnego, strukturalnego i stabilnościowego”, kierowanego przez prof. dr hab. Artura Krężla.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym z dnia 113 ust. 1, 2 i 3  Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Termin składania ofert: 8 lipca 2020 r.

Od kandydata wymagane są:

 • stopień doktora nauk chemicznych, biologicznych lub pokrewny
 • doświadczenie w pracy z białkami lub peptydami (synteza, nadprodukcja, oczyszczanie, badania strukturalne itp.)
 • znajomość nowoczesnych technik spektroskopowych w tym spektrometrii mas
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami, realizowanymi projektami oraz wystąpieniami konferencyjnymi
 • mile widziane doświadczenie w pracy z metalobiałkami.

Warunki zatrudnienia:

Rekrutacja dotyczy projektu NCN- OPUS 16 związanego z badaniem roli polimorfizmu i metamorfizmu metalotionein w homeostazie jonów cynku. Grant jest projektem wysoce interdyscyplinarnym obejmującym zagadnienia biochemii, chemii bionieorganicznej, biotechnologii, biologii molekularnej i strukturalnej.

· Wynagrodzenie: 10 000 zł brutto/brutto

· Okres zatrudnienia 24 miesiące

Przykładowe publikacje ZCB: Santoro et al. (2020) Angew. Chem. Int. Ed., 59, 7830; Padjasek et al. (2020) Chemistry, 26, 3297; Kocyła et al. (2018) Chem. Commun. 54, 13539; Drozd et al. (2018) Metallomics 10, 595. Kochańczyk et al. (2016) Sci. Rep. 6, 36346. Park et al. (2017), Nat. Struct. Mol. Biol. 24, 248; Wezynfeld et al. (2016) Angew. Chem. Int. Ed., 55, 8235.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora
 7. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną i przedstawienie własnych osiągnięć.

Dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: anna.brzoza@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: adiunkt ZCHB w terminie do 08.07.2020 r.

tel. kontaktowy: 71 375 7065

Pytania merytoryczne proszę kierować na adres e-mailowy kierownika projektu- artur.krezel@uwr.edu.pl; tel. kontaktowy: 71 375 27 65

Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań. Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).