Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

K O N K U R S na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych

WNS. 1110.10.2020.TT

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych

 

Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymogi konkursu:

 • posiadanie stopnia doktora nauk wojskowych, doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności lub nauk o bezpieczeństwie;
 • doświadczenie i gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim w następujących obszarach: obronność państwa, siły zbrojne w państwie i środowisku międzynarodowym, współczesne konflikty zbrojne, niepaństwowe podmioty działań militarnych, militarne reagowanie kryzysowe, współczesna technika wojskowa, nowe technologie militarne;
 • znajomość języka angielskiego (potwierdzona certyfikatami lub innymi dokumentami) w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w obszarach wymienionych powyżej;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia seminariów dyplomowych (licencjackich i magisterskich) w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego;
 • doświadczenie i umiejętności w zakresie organizacji międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych w obszarze bezpieczeństwa militarnego.
 • doświadczenie w zakresie współpracy z uczelniami, instytucjami i jednostkami zajmującymi się bezpieczeństwem militarnym w kraju i za granicą;
 • posiadanie znacznego dorobku naukowego w obszarach obronności i bezpieczeństwa militarnego, opublikowanego w kraju i za granicą;
 • posiadanie umiejętności organizowania badań naukowych (grantów i pracy w zespole);
 • przedstawienie co najmniej jednej opinii o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzonej przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora i zajmującą się działalnością naukową w dziedzinie objętej zainteresowaniami kandydata;
 • sprecyzowane plany rozwoju naukowego.

Osoby przystępujące do konkursu winny złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. wykaz publikacji;
 3. autoreferat, prezentujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, w zakresie popularyzacji nauki oraz plany rozwoju naukowego;
 4. życiorys;
 5. kwestionariusz osobowy;
 6. opinia samodzielnego pracownika naukowego;
 7. odpis dyplomu doktora.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, pokój 124.

 

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 6 lipca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września 2020 r. Zatrudnienie od 1 października 2020 r.

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn