Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Teorii Powierzchni

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami). W szczególności posiada stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Przewiduje się, że Kandydat wyłoniony w tym konkursie będzie brał udział w teoretycznych badaniach dotyczących transportu elektronowego w układach molekularnych, efektów relatywistycznych w powierzchniowych strukturach pasmowych w układach tworzonych przez adwarstwy ciężkich metali osadzanych na powierzchniach półprzewodników oraz adsorpcji molekuł organicznych na takich podłożach. Kandydat powinien wykazać się udokumentowanym publikacjami oraz doświadczeniem badawczym w następujących obszarach:

- obliczenia typu ab-initio atomowych i elektronowych właściwości układów powierzchniowych bazujące na wykorzystaniu teorii funkcjonału gęstości (DFT), symulacje procesów adsorpcji oraz powierzchniowej agregacji, formowanie się uporządkowanych powierzchniowych nanostruktur oraz układów molekularnych na podłożach o zróżnicowanych własnościach.

- symulacje procesu formowania się obrazów w warunkach skaningowej mikroskopii tunelowej (STM).

 

 Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • życiorys,
  • kwestionariusz osobowy,
  • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
  • wykaz publikacji naukowych,
  • odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych lub odpis uchwały o nadaniu tego stopnia,
  • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.
  • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia kandydata, uczelnia Uniwersytet Wrocławski będzie jego podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami)

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, w pok. 286.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 sierpnia 2020 r. do godziny 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 września 2020 r.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.