Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starszy wykładowca w Zakładzie Chemii Analitycznej

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Chemii Analitycznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać stopień doktora w zakresie chemii
 2. Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej
 3. Posiadać doświadczenie i osiągnięcia badawcze (potwierdzone publikacjami) w obszarze technik analitycznych i analizy materiałowej
 4. Posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie we współpracy naukowej krajowej i zagranicznej.
 2. Umiejętność pisania projektów badawczych.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Życiorys naukowy.
 3. Wykaz publikacji naukowych (z aktualnymi IF i liczbą cytowań).
 4. Krótkie omówienie planów dydaktycznych i badawczych na okres 3 lat.
 5. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

W podaniu proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

 

Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane w Sekretariacie Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, p. 205 (e-mail: do dnia 26 czerwca 2020 r.

Kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2020 r.