Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii

Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii.
Do konkursu mogą przystąpić osoby,, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku
( Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) „Prawo o szkolnictwie wyższym" i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zatrudnienie od 1 października 2020 roku.
Warunki jakie winien spełniać kandydat/kandydatka:

■ dyplom doktora w zakresie psychologii
■ co najmniej trzyletnie doświadczenie dydaktyczne z zakresu psychologii ogólnej, neuropsychologii, metod diagnozy
■ udokumentowane badania i publikacje z zakresu psychologii
■ posiadanie grantu zagranicznego lub krajowego (MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP) lub aplikowanie zakończone wysoką oceną (co najmniej 70% maksymalnej wartości oceny)
■ inicjatywa i skuteczność w zdobywaniu grantów
■ udokumentowane kompetencje organizacyjne (np. czynnego udziału w komisjach uczelnianych, kierowania zespołami, udziału w organizacji konferencji
■ czynna znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego, potwierdzona uczestnictwem w zagranicznych konferencjach naukowych z referatem
■ dyspozycyjność (zajęcia dydaktyczne realizowane od pn-pt w trybie dziennym i wieczorowym)
■ elastyczność w kreowaniu, przygotowaniu i realizacji nowych typów zajęć dydaktycznych
■ gotowość angażowania w prace dydaktyczne
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :
1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
2. kwestionariusz osobowy
3. życiorys
4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych ,
dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, udział w konferencjach, wyróżnienia, nagrody, granty oraz projekty edukacyjne
5. wykaz publikacji
6. opinię sporządzoną przez osobę zajmująca się działalnością naukową posiadającą
stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej
zainteresowaniami kandydata
7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych

„Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego”
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska 48 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 24 czerwca 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2020 roku.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r.poz. 1000)”.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).