Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starszy wykładowca w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki

Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki.
Do konkursu mogą przystąpić osoby,, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku ( Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) „Prawo o szkolnictwie wyższym" i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zatrudnienie od 1 października 2020 roku.
Warunki jakie winien spełniać kandydat/kandydatka:
■ dyplom doktora w zakresie pedagogiki
■ publikacje naukowe oraz aktywny udział w konferencjach naukowych wpisujących się merytorycznie w zakres pedagogiki wielokulturowej, edukacji międzykulturowej oraz wsparcia społecznego
■ udział w krajowych i międzynarodowych projektach z zakresu problematyki wielokulturowości, międzykulturowości i wsparcia społecznego
■ doświadczenie w zakresie działań na rzecz środowiska, wpisujące się we wsparcie społeczne
■ udokumentowane doskonalenie zawodowe
■ doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w szkole wyższej w zakresie pedagogiki opiekuńczej, interwencji socjalnej, metodyki pracy wychowawczej z grupą, warsztaty socjoterapii
■ biegła znajomość języka polskiego
■ biegła znajomość języka angielskiego
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :
1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
2. kwestionariusz osobowy
3. życiorys
4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych ,
dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, udział w konferencjach, wyróżnienia, nagrody, granty oraz projekty edukacyjne
5. wykaz publikacji
6. opinię sporządzoną przez osobę zajmująca się działalnością naukową posiadającą
stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej
zainteresowaniami kandydata
7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych
 
„Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego”
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska 48 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 24 czerwca 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2020 roku.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r.poz. 1000)”.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).