Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

 

Podjęcie pracy w uczelni przewidziane jest od 1.10.2020 r.

 

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. tytuł zawodowy magistra filologii polskiej;
 2. dorobek naukowy w zakresie badań sztuk widowiskowych w powiązaniu z literaturą;
 3. doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury i organizacji wydarzeń kulturalnych;
 4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim;
 5. doświadczenie i kompetencja w zakresie prac edytorskich i wydawniczych (np. redakcja techniczna, korekta wydawnicza, skład tekstu);
 6. doświadczenie w realizacji zadań organizacyjnych na uczelni wyższej;
 7.  komunikatywna znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego.

 

II. Kandydaci powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;
 5. spis publikacji naukowych;
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;
 7. dyplom magistra;
 8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z obszaru odpowiadającego profilowi Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych w zakresie sztuk widowiskowych, przeznaczonych dla studentów kierunku filologia polska lub antropologia literatury, teatru i filmu;
 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 10. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15b, pok. 111. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifp@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany przez komisję kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

Termin składania upływa 22.06.2020 r. o godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.06.2020 r. *

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

 

 

                                                                                                   Dziekan Wydziału Filologicznego