Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej

 

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej 

w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2020 r.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. tytuł zawodowy magistra filologii polskiej (praca magisterska z zakresu literaturoznawstwa);
 2. poświadczony publikacjami dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem literatury i kultury popularnej);
 3. doświadczenie w zakresie edytorstwa (w tym redakcji tekstów naukowych);
 4. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia bądź współprowadzenia na filologii polskiej i innych kierunkach humanistycznych (na uczelni uniwersyteckiej) zajęć z zakresu literaturoznawstwa, zwłaszcza literatury i kultury popularnej, wiedzy o kulturze, historii literatury analizy i interpretacji tekstów;
 5. doświadczenie w zakresie pracy zespołowej w ramach procesów redakcyjnych oraz organizowania procesów redakcyjnych;
 6. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i popularyzatorskich;
 7. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę inne kompetencje i umiejętności kandydata mieszczące się w profilu naukowym i dydaktycznym Zakładów IFP: Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej oraz Edytorstwa.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;
 5. spis publikacji naukowych;
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;
 7. dyplom magistra;
 8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w zakresie  literatury popularnej;
 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 10. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b,  50-140 Wrocław. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifp@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany przez komisję kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

Termin składania podań upływa 22.06.2020  r. o godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 23.06.2020 r. *

*   Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

 

Dziekan Wydziału Filologicznego