Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Asystent w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r.

 

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r. 

w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2020 r.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 

1. tytuł zawodowy magistra filologii polskiej;

2. poświadczony publikacjami dorobek  naukowy w zakresie literaturoznawstwa dotyczący  historii literatury polskiej XX i XXI wieku, krytyki literackiej; nowych metodologii badań literackich;

3. doświadczenie dydaktyczne uzyskane na uczelni wyższej (uniwersyteckiej) w zakresie zajęć  z  literaturoznawstwa i nauk o kulturze, w tym zajęć o charakterze warsztatowym;

4. udokumentowany udział w projektach badawczych;

5. doświadczenie w pracach redakcyjnych;

6. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem badawczym i dydaktycznym  Zakładu Historii Literatury Polskiej po 1918 r.:

a/. doświadczenie w organizacji wydarzeń związanych ze współczesnym życiem literackim,

b/. doświadczenie w zakresie działalności krytycznoliterackiej,

c/. doświadczenie w zakresie redakcji publikacji literackich i krytycznoliterackich,

d/. znajomość języka obcego.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;
 5. spis publikacji naukowych;
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;
 7. dyplom magistra;
 8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w zakresie  historii literatury XXI wieku dla studentów filologii polskiej;
 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 10. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

 

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b,  50-140 Wrocław. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifp@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany przez komisję kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

Termin składania podań upływa 22.06.2020  r. o godz. 10:00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.06.2020 r. *

*   Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

 

Dziekan Wydziału Filologicznego

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2020
  przez: Aleksandra Kowalska
 • opublikowano:
  22-05-2020 09:08
  przez: Aleksandra Kowalska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 299
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego