Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykładowca w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej UWr

Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki

Instytutu Filologii Germańskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668).

 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2020 r.

 

Warunki konkursu:
1. posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii germańskiej lub w zakresie dydaktyki języków obcych (lub analogicznego),

2. przygotowanie teoretyczne w zakresie dydaktyki języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki języki niemieckiego,

3. doświadczenie  dydaktyczne w zakresie nauczania języka niemieckiego,

4. udokumentowana działalność organizacyjna,

5. biegła znajomość języka, niemieckiego w mowie i piśmie,

6. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie w środowisku akademickim,

7. udokumentowany dorobek w zakresie redakcji językowej.

Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy,

4. odpis dyplomu magistra,

5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych,

6. program zajęć o charakterze monograficznym z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego dla studentów pierwszego stopnia filologii germańskiej (30 godzin zajęć),

7. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,

8. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy złożyć  do 22.06.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15b, 50–140 Wrocław. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą – liczy się termin wpływu dokumentów do IFG. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifg@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.06. 2020r.                                                                                                 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”. Podstawa prawna:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

                                                                                                                                                                                                                                   *Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                Dziekan Wydziału Filologicznego