Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Literatury

w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2020 r.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
 2. dorobek naukowy zaświadczony publikacjami i referatami wygłoszonymi na konferencjach w zakresie teorii literatury i krytyki literackiej,
 3. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu poetyki i analizy tekstu w uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim,
 4. doświadczenie w redagowaniu czasopism i prac zbiorowych,
 5. udział w projektach badawczych,
 6. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z potrzebami IFP oraz profilem badawczym i dydaktycznym Zakładu Teorii Literatury: prowadzenie badań wykorzystujących nowe metodologie humanistyczne; doświadczenie naukowe i organizacyjne we współpracy międzynarodowej, znajomość języków obcych, doświadczenie w tłumaczeniu obcojęzycznych publikacji naukowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki,
 5. spis publikacji naukowych,
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej,
 7. dyplom doktora nauk humanistycznych,
 8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w zakresie poetyki lub analizy tekstu,
 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b,  50-140 Wrocław. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifp@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany przez komisję kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

Termin składania podań upływa:  22.06.2020 r. o  godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  23.06.2020 r. *

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

 

 *   Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn

 

Dziekan Wydziału Filologicznego