Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Edytorstwa

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edytorstwa 

w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10. 2020 r.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. stopień naukowy doktora nauk humanistycznych,
 2. poświadczony publikacjami dorobek naukowy z zakresu historii literatury,
 3. posiadanie poświadczonych kompetencji w zakresie redakcji naukowej oraz edytorstwa naukowego,
 4. doświadczenie w zakresie prowadzenia na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim zajęć z zakresu literaturoznawstwa lub edytorstwa naukowego,
 5. znajomość języka angielskiego,
 6. doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych oraz wydarzeń popularyzujących naukę.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki,
 5. spis publikacji naukowych,
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej,
 7. dyplom doktora nauk humanistycznych,
 8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w zakresie redakcji tekstów specjalistycznych,
 9. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w zakresie edytorstwa naukowego tekstów osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych,

10. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie   podstawowym miejscem pracy,

11. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b,  50-140 Wrocław. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifp@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany przez komisję kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

Termin składania podań upływa 22.06.2020  r. o godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.06.2020 r. *

*   Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

 

Dziekan Wydziału Filologicznego