Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

Od kandydata oczekuje się:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk fizycznych lub chemicznych;
 • doświadczenie w pracy z metodami eksperymentalnymi stosowanymi w badaniach właściwości fizykochemicznych powierzchni ciał stałych; doświadczenie w pracy w laboratorium elektrochemicznym oraz znajomość woltamperometrii cyklicznej (CV) i elektrochemicznej skaningowej mikroskopii tunelowej (EC-STM) będzie dodatkowym atutem;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami punktowanymi (w czasopismach z wykazu MNiSW);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy skierowane do JM Rektora UWr,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej i popularyzującej naukę,
 • odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub odpis uchwały o nadaniu stopnia doktora,
 • co najmniej jedną opinię dotyczącą dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego sporządzoną przez osobę ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata,
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia kandydata, uczelnia Uniwersytet Wrocławski będzie jego podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

 

Dokumenty należy złożyć do 21.08.2020 do godz. 12:00 w sekretariacie Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Maksa Borna 9, 50–204 Wrocław, w pok. 286.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11.09.2020 r.

 

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018. poz.1000)”.