Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Katedrze Judaistyki

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Judaistyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

Podjęcie pracy w Uczelni przewidziane jest od 1 X 2020 r. Zatrudnienie na czas określony. 


I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub społecznych;
2. dorobek naukowy i projektowy poświadczony publikacjami oraz wykazem projektów (zrealizowanych i planowanych) dotyczących jednego z obszarów studiów nad Holokaustem;
3. doświadczenie dydaktyczne i warsztatowe w zakresie prowadzenia na uczelni wyższej zajęć kursowych z zakresu judaistyki; 
4. doświadczenie naukowe i organizacyjne we współpracy międzynarodowej;
5. udział w projektach badawczych;
6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Katedry Judaistyki: doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych o profilu specjalistycznym w zakresie judaistyki; doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych; (udokumentowane) doświadczenie w realizacji projektów badawczych.


II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy;
4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;
5. spis publikacji naukowych;
6. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin,
7. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
8. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej; 
9. dyplom doktorski (odpis);
10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane. 

I. Dokumenty należy złożyć do 19 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Katedry Judaistyki (pok. 111), ul. św. Jadwigi 3/4, 50-266 Wrocław. 
Dokumenty można przesłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) do dnia 19.06.2020 r. na adresy: anna.kaluzna@uwr.edu.pl oraz judaistyka@uni.wroc.pl. W przypadku przesłania elektronicznych wersji dokumentów przez kandydata, który zostanie wskazany przez rozstrzygającą konkurs komisję, będzie on proszony o złożenie oryginałów dokumentów w sekretariacie Katedry Judaistyki.

II. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 czerwca 2020 r.*

III. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 * Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


Dziekan Wydziału Filologicznego