Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mineralogii i Petrologii ING

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mineralogii i Petrologii Instytutu Nauk Geologicznych

 

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późniejszymi zmianami) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zatrudnienie od 1 październik 2020 roku.

Słowa kluczowe : geologia, petrologia, mineralogia

Stanowisko przeznaczone jest dla osoby posiadającej stopień doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi w tym w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.

 

Warunki jakie winni spełniać kandydaci :

 

1. Dorobek naukowy w dziedzinie mineralogii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metod spektroskopowch, udokumentowany publikacjami (co najmniej 3 publikacje z listy JCR, w których jest pierwszym autorem).

2. Doświadczenie w zakresie obsługi spektroskopów ramanowskich oraz preparatyki, umiejętność obsługi spektroskopu ramanowskiego sprzężonego ze skaningowym mikroskopem elektronowym.

3. Praktyczna znajomość innych metod badawczych stosowanych w naukach mineralogicznych, w tym metod mikroskopowych, analizy chemicznej minerałów w mikroobszarze, dyfrakcji rentgenowskiej, spektroskopii w podczerwieni.

4. Doświadczenie dydaktyczne, minimum dwuletnie, przy prowadzeniu zajęć z mineralogii, petrologii / petrografii, gemmologii i pokrewnych dziedzin na uczelni wyższej.

5. Udokumentowane inne formy aktywności naukowej, jak udział w konferencjach naukowych krajowych oraz zagranicznych.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 

  1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  2. kwestionariusz osobowy
  3. życiorys
  4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
  5. wykaz publikacji naukowych
  6. co najmniej jedną opinię sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej,
  7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu . Termin zgłoszeń upływa 17 czerwca 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2020 roku. 

                                                                                                                         

                                                    Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof.UWr  

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.