Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rozstrzygnięcie konkursu - adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego IPC WPAE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia:  18.05.2020

Termin składania wniosków: 25.06.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.07.2020

Liczba kandydatów: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

             Do procedury konkursowej przystąpił jeden kandydat - dr Krzysztof Kułak. Kandydat spełniał formalne wymogi postępowania konkursowego, a jego dorobek poddany został merytorycznej ocenie. Komisja stwierdziła, że dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny dra Krzysztofa Kułaka spełnia wszystkie wymogi postawione w konkursie i postanowiła rekomendować jego kandydaturę. Zainteresowania naukowe dra K. Kułaka w pełni wpisują się profil badawczy Zakładu (łącznie jest on autorem 16 publikacji). Kandydat dysponuje także bogatym doświadczeniem dydaktycznym zakresowo w pełni pokrywającym się z oczekiwaniem Zakładu - w tym również w prowadzeniu zajęć w języku obcym (biegły język francuski i deklarowana gotowość prowadzenia zajęć w języku angielskim). 

 

 

 

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytutu Prawa Cywilnego

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 ze zm.). 

            Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: prawo handlowe, prawo spółek, umowy handlowe.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych. Odpowiedni stopień biegłości językowej może być potwierdzony oświadczeniem kandydata o prowadzeniu takich zajęć w przeszłości, certyfikatem potwierdzającym biegłość językową minimum na poziomie C1 lub równoważnym lub autorstwem artykułów w języku angielskim opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W razie niemożności udokumentowania znajomości języka angielskiego w powyższy sposób, kandydat składa oświadczenie o gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim.  
 2. Biegła znajomość języka polskiego.
 3. Posiadać stopień doktora nauk społecznych w zakresie prawo.
 4. Zainteresowania badawcze oraz dorobek naukowy z zakresu prawa prywatnego gospodarczego (handlowego), w szczególności w zakresie problematyki organów spółek kapitałowych.
 5. Doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu prawa prywatnego gospodarczego (handlowego) w tym prawa upadłościowego i prawa ubezpieczeń na poziomie uniwersyteckim (co najmniej 2-letnie).
 6. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w języku francuskim.
 7. Znajomość co najmniej języka francuskiego i angielskiego, umożliwiająca prowadzenie studiów prawnoporównawczych.
 8. Gotowość do podjęcia pracy na Uniwersytecie Wrocławskim jako podstawowym miejscu pracy.

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – dr hab. Marek Leśniak, adres email: marek.lesniak@uwr.edu.pl.  

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:   do dnia 25.06.2020 r.  wpisując temat wiadomości: Adiunkt ZPGH.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2020 r. Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Proszę dopisać na podaniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).