Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rozstrzygnięcie konkursu - adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy IPC WPAE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Prawa Pracy Instytutu Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 18.05.2020

Termin składania wniosków:  18.06.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.07.2020

Liczba kandydatów: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

             Do procedury konkursowej przystąpiła jedna osoba – dr Małgorzata Grześków. Kandydatka złożyła wszystkie wymagane dokumenty, a jej dorobek poddany został merytorycznej ocenie.

           W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja postanowiła rekomendować dr Małgorzatę Grześków. W ocenie komisji Kandydatka spełniała wszystkie warunki konkursu, a jej dorobek w pełni wpisywał się w profil badawczy Zakładu. Dysponuje znaczącym dorobkiem naukowym (8 publikacji w uznanych wydawnictwa, w tym monografia doktorska wydana w C.H. Beck) oraz dużym doświadczeniem dydaktycznym. Prowadziła szeroką paletę zajęć z różnych obszarów prawa pracy. Była stypendystką dla najlepszych doktorantów krajowych i uniwersyteckich.

 

 

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Prawa Pracy

Instytutu Prawa Cywilnego

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 ze zm.). 

Kandydaci winni złożyć:

  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
  • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, wykaz publikacji naukowych,
  • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
  • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: prawo pracy, prawo zabezpieczenia społecznego

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

  1. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych. Odpowiedni stopień biegłości językowej może być potwierdzony oświadczeniem kandydata o prowadzeniu takich zajęć w przeszłości, certyfikatem potwierdzającym biegłość językową minimum na poziomie C1 lub równoważnym lub autorstwem artykułów w języku angielskim opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W razie niemożności udokumentowania znajomości języka angielskiego w powyższy sposób, kandydat składa oświadczenie o gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim.  
  2. Kandydat powinien posiadać co najmniej stopień doktora w zakresie prawa, powinien specjalizować się w zakresie prawa pracy lub prawa zabezpieczenia społecznego, posiadać dorobek naukowy w zakresie prawa pracy lub prawa zabezpieczenia społecznego oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie prawa. Niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego.

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński, mail: tadeusz.kuczynski@uwr.edu.pl  

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:   do dnia 18.06.2020 r. wpisując temat wiadomości: Adiunkt ZPP.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2020 r. Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Proszę dopisać na podaniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).