Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rozstrzygnięcie konkursu - adiunkt w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej INA WPAE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 18.05.2020

Termin składania wniosków: 18.06.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.07.2020

Liczba kandydatów: 3

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

 Do procedury konkursowej przystąpiło troje kandydatów. Jedna z kandydatek nie spełniła formalnych wymogów postępowania konkursowego (brak wymaganej opinii o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym), a jej wniosek nie został poddany merytorycznej ocenie. Pozostała dwójka kandydatów spełniała formalne warunki przystąpienia do konkursu. Po dokonaniu oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydatów Komisja postanowiła rekomendować do zatrudnienia dr Justynę Mielczarek-Mikołajów. Komisja oceniała, że Kandydatka spełnia wszystkie wymagania konkursu. Jej zainteresowania naukowe w pełni pokrywają się z profilem badawczym Zakładu. Kandydatka posiada liczny i wartościowy dorobek, obejmujący łącznie 28 pozycji wydawniczych. Odbyła też liczne staże naukowe oraz partycypuje w grantach badawczych. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów prowadzonych przez Zakład, w tym również w języku angielskim. Jej zajęcia są wysoko oceniane przez studentów.

 

 

 

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.). 

            Kandydaci winni złożyć:

  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
  • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
  • wykaz publikacji naukowych,
  • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
  • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: nauki o administracji, prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego i administracji rządowej, prawo urzędnicze, gospodarka nieruchomościami, akty prawa miejscowego i prawa wewnętrznego, polityka administracyjna, zarządzanie kryzysowe

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

  1. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych. Odpowiedni stopień biegłości językowej może być potwierdzony oświadczeniem kandydata o prowadzeniu takich zajęć w przeszłości, certyfikatem potwierdzającym biegłość językową minimum na poziomie C1 lub równoważnym lub autorstwem artykułów w języku angielskim opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W razie niemożności udokumentowania znajomości języka angielskiego w powyższy sposób, kandydat składa oświadczenie o gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim.
  2. Kandydat winien posiadać stopień doktora w dziedzinie nauki prawne, dyscyplina nauki o administracji. Kandydat winien wykazać się dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym w dziedzinie prawa administracyjnego i nauk administracyjnych, a także doświadczeniem w kontaktach z praktyką administracyjną. W zakresie doświadczeń dydaktycznych kandydat winien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim. Kandydat musi wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak mail: jerzy.korczak@uwr.edu.pl

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres: do dnia 18 czerwca 2020 r. wpisując temat wiadomości: Adiunkt ZUAP.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2020 r. Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Proszę dopisać na podaniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).