Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

K O N K U R S na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Teorii Polityki Instytutu Politologii

WNS. 1110.09.2020.TT

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Teorii Polityki Instytutu Politologii

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymogi konkursu:

 • posiadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce;
 • doświadczenie i gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim;
 • doświadczenie i umiejętności w zakresie pozyskiwania oraz kierowania krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł przyznanych w drodze konkursu;
 • doświadczenie w zakresie współpracy z administracją publiczną lub organizacjami pozarządowymi;
 • aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • posiadanie znacznego dorobku naukowego w obszarach: teoria polityki, marketing polityczny, administracja publiczna, w tym: monografii naukowych znajdujących się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez MNiSW; artykułów naukowych znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym przez MNiSW;
 • sprecyzowane plany rozwoju naukowego.

Osoby przystępujące do konkursu winny złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. wykaz publikacji;
 3. autoreferat, prezentujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, w zakresie popularyzacji nauki oraz plany rozwoju naukowego;
 4. życiorys;
 5. kwestionariusz osobowy;
 6. opinia samodzielnego pracownika naukowego;
 7. odpis dyplomu doktora.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, pokój 124.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 15 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września 2020 r. Zatrudnienie od 1 października 2020 r.

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn