Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Dwa stanowiska adiunkta w Zakładzie Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki w Instytucie Historycznym

Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Zakładzie Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki w Instytucie Historycznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku

( Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) „Prawo o szkolnictwie wyższym" i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwszy etat zatrudnienie od 1 lipca 2020 roku.
Drugi etat zatrudnienie od 1 października 2020 roku.

Warunki jakie winien spełniać kandydat/kandydatka:

■          dyplom doktora w zakresie historii

■          ukończone studia historyczne

■          prowadzenie badań z zakresu dziejów Śląska, Polski i powszechnych

■          znajomość polskiego i zagranicznego rękopiśmiennego zasobu źródłowego (archiwa i biblioteki) dotyczącego Śląska i Polski XVI-XX wieku w Polsce i zagranica

■          znajomość języków kongresowych i języka łacińskiego

■          przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych dotyczących historii gospodarczej, demografii i statystyki

■          legitymowanie się opublikowaniem lub poświadczonym przyjęciem do druku w ciągu ostatnich trzech lat monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny historia i znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism

■          posiadanie grantu zagranicznego lub krajowego (MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP) lub aplikowanie zakończone wysoką oceną (co najmniej 70% maksymalnej wartości oceny)

■          znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki

■          posiadać umiejętność organizowania badań naukowych (grantów i pracy w zespole).

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

1.    podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

2.   kwestionariusz osobowy

3.   życiorys

4.   autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych ,
dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, udział w konferencjach, wyróżnienia, nagrody, granty oraz projekty edukacyjne

5.  wykaz publikacji

6.  opinię sporządzoną przez osobę zajmująca się działalnością naukową posiadającą stopień  naukowy doktora  habilitowanego   lub tytuł profesora  z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata

7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych

 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska 48 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2020 roku.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r.poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Metryczka
 • wytworzono:
  08-05-2020
  przez: Bronisława Gelles
 • opublikowano:
  08-05-2020 11:56
  przez: Damian Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  14-05-2020 14:58
  przez: Maciej Kryś
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 682
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego