Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt naukowy typu post-doc w Zakładzie Biochemii Genetycznej

Dziekan

Wydziału Biotechnologii

Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza

K O N K U R S


na stanowisko: ADIUNKTA NAUKOWEGO typu post-doc do Zakładu Biochemii Genetycznej

w ramach projektu NCN: Opus 2019/33/B/NZ9/00408 pt. „Wpływ niepatogennego szczepu Fusarium

oxysporum na pamięć immunologiczną w lnie”, kierowanego przez dr Wioletę Wojtasik-Górną.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie od 1 października 2020 r. – na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia (bez konkursu) o kolejny rok.
 

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii lub biotechnologii lub pokrewne,  
 2. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami,
 3. znajomość technik biologii molekularnej, a szczególnie izolacji DNA i RNA z tkanek roślinnych i grzybów, badania ekspresji genów metodami PCR w czasie rzeczywistym oraz detekcji białek; technik pracy z roślinnymi kulturami in vitro; metod analitycznych (chemicznych, spektrofotometrycznych, chromatograficznych, w szczególności wysokosprawnej chromatografii cieczowej UPLC) wykorzystywanych do analizy ściany komórkowej, metabolitów drugorzędowych oraz hormonów roślinnych; technik mikroskopowych; pracy z patogennymi i niepatogennymi grzybami roślin,
 4. zainteresowania naukowe związane z biologią molekularną, mechanizmami działania patogennych i niepatogennych szczepów grzybowych podczas infekcji roślin,
 5. preferowane wcześniejsze doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej roślin, w szczególności pracy z patogennymi i niepatogennymi grzybami roślin,
 6. znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodne korzystanie z literatury fachowej, kontakty z naukowcami z innych krajów oraz przygotowanie publikacji,
 7. umiejętność prezentacji własnych dokonań na forum krajowym i międzynarodowym,
 8. dobra opinia z poprzednich miejsc studiów i pracy,
 9. umiejętność samodzielnej oraz zespołowej pracy, kreatywność i dyspozycyjność,
 10. znajomość języka polskiego umożliwiająca osobiste kontakty z administracją Uniwersytetu oraz codzienną samodzielność.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora
 7. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną i przedstawienie własnych osiągnięć.

Dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: anna.brzoza@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: adiunkt ZBG w terminie do 19.06.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 23 czerwca 2020 r.

tel. kontaktowy: 71 375 7065

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Proszę dopisać na podaniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).