Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Glottodydaktyki

Instytutu Filologii Angielskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 z późn. zmianami).

Podjęcie pracy w Uczelni przewidziane jest od 1.10.2020 r.

 

Warunki konkursu:

 1. posiadanie  tytułu zawodowego magistra;  praca magisterska o charakterze językoznawczym; 
 2. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie anglistycznego językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki;
 3. udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie anglistycznego językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki;
 4. udokumentowane doświadczenie w nauczaniu angielskiego jako języka obcego poza uczelnią wyższą;
 5. udokumentowane doświadczenie w pracach organizacyjnych w uczelni wyższej lub na jej rzecz;
 6. znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym.
 7. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryterium dodatkowe związane z profilem Zakładu Glottodydaktyki: przygotowywanie rozprawy doktorskiej z zakresu glottodydaktyki.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. odpis dyplomu magisterskiego;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 6. wykaz publikacji naukowych;
 7. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 8. projekt zajęć z dydaktyki języka angielskiego na studiach I stopnia;
 9. co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;
 10. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane. Dokumenty można przesłać w formie elektronicznej (skany) na adres: elzbieta.cesarska@uwr.edu.pl Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

 

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22,  50-138 Wrocław.

Termin składania podań upływa: 08. 06. 2020 o godzinie 12.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 09.06. 2020.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

*   Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Dziekan Wydziału Filologicznego