Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Mykologii i Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Zakładzie Mykologii i Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

    

     Wymagania wobec kandydatów:

1) tytułu magistra mikrobiologii i/lub stopień doktora nauk biologicznych;
2) doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie mikrobiologii z uwzględnieniem badań nad mechanizmami odpowiedzi komórkowej na działanie związków o charakterze bakteriobójczym;
3) umiejętność i znajomość metod stosowanych w mikrobiologii oraz biologii molekularnej (metody hodowli mikroorganizmów, oznaczanie MIC, cytometria przepływowa, PCR, sekwencjonowanie, analiza bioinformatyczna, mikroskopia fluorescencyjna, metody spektrofotometryczne i metody proteomiczne);
4) doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych z mikrobiologii, w szczególności o tematyce obejmującej mikrobiologię przemysłową i molekularną;
5) umiejętność pisania projektów badawczych o granty (wewnętrzne i/lub zewnętrzne) na finansowanie badań i ich realizacja;
6) udział w realizacji projektów (grantów badawczych) jako wykonawca i/lub kierownik;
7) osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami i/lub czynnym udziałem w krajowych i/lub zagranicznych konferencjach naukowych.
8) prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych;
 5. wykaz publikacji naukowych;
 6. kopię dyplomu magistra/doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora;
 7. opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego;
 8. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy. 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres:   wpisując temat wiadomości: asystent ZMG IGM

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 czerwca 2020 r.
Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 października 2020 r.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.