Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury Instytutu Socjologii

WNS. 1110.06.2020.TT

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury Instytutu Socjologii

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymogi konkursu:

- Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie socjologii lub nauk socjologicznych lub stopnia z innej dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych oraz dorobku z zakresu nauk socjologicznych;

- Dorobek naukowy z zakresu nauk socjologicznych, w tym: (1) samodzielne autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopismach znajdujących się na  Liście A lub Liście C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) (w przypadku publikacji do 2018 r. włącznie) lub obowiązującej liście czasopism MNiSW (w przypadku publikacji po 2019 r.); lub (2) samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej wydanej w wydawnictwach znajdujących się na wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW;  lub (3) samodzielne autorstwo lub współautorstwo rozdziałów książkowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się na wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW. Preferowany będzie dorobek z zakresu socjologii szczegółowych realizowanych w Zakładzie, w którym ogłoszony został konkurs.

- Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej.

Dodatkowymi atutami są:

- Znajomość innego języka obcego- preferowany język francuski - w stopniu umożliwiającym prowadzenie współpracy z partnerami współrealizującymi projekty badawcze i dydaktyczne.

- Posiadanie udokumentowanego udziału w finansowanym ze środków zewnętrznych (NCN, NCBiR, Programy Ramowe UE, inne programy UE lub MNiSW) naukowym projekcie badawczym lub projekcie edukacyjnym realizowanym w szkołach wyższych, w charakterze wykonawcy lub kierownika.

- Posiadanie udokumentowanych wcześniejszymi doświadczeniami  dydaktycznymi lub publikacjami kompetencji do prowadzenia przedmiotów na kierunkach socjologia, socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych lub praca socjalna.

- Posiadanie doświadczenia stażu/zatrudnienia w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych lub naukowo-dydaktycznych przez okres przynajmniej trzech miesięcy.

- Doświadczenie w działalności w życiu kulturalnym miasta Wrocławia.

- Znajomość środowiska literackiego i artystycznego we Wrocławiu.

- Co najmniej jedna wydana monografia.

- Doświadczenie w realizacji koordynacji projektów społecznych dotyczących życia kulturalnego.

Osoby przystępujące do konkursu winny złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie;
  2. wykaz publikacji;
  3. autoreferat, prezentujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, w zakresie popularyzacji nauki oraz plany rozwoju naukowego;
  4. życiorys;
  5. kwestionariusz osobowy;
  6. opinia samodzielnego pracownika naukowego;
  7. odpis dyplomu doktora.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, pokój 124.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 8 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września 2020 r. Zatrudnienie od 1 października 2020 r.

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).