Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Elektroniki Emisyjnej

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

Od kandydata oczekuje się:

 • posiadania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk fizycznych;
 • udokumentowane predyspozycje do pracy badawczej (publikacje naukowe z listy A MiNSW) i dydaktycznej (zrealizowane prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej);
 • znajomość wybranych metod doświadczalnych fizyki powierzchni: spektroskopii elektronów Augera (AES), dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów (LEED), spektroskopii elektronów rentgenowskich (XPS), w tym umiejętność samodzielnego przeprowadzania pomiarów w warunkach ultrawysokiej próżni;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • posiadanie umiejętności i wiedzy przydatnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe (np. sprawna obsługa oprogramowania ‘SolidWorks’).

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 5. wykaz publikacji naukowych,
 6. odpis dyplomu doktora lub odpis uchwały o nadaniu stopnia doktora,
 7. co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej,
 8. złożenie oświadczenia (w przypadku zatrudnienia), że Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, w pok. 286.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 11 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2020 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”